• Văn phòng AOSC trao chứng chỉ ISO 15189: 2012 cho Khoa Hóa s...

    CHI TIẾT

  • Văn phòng AOSC trao chứng chỉ ISO 15189: 2012 cho Trung tâm ...

    CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN

ISO/IEC 17025 Thử nghiệm, hiệu chuẩn

ISO 15189 : 2012 xét nghiệm y tế

TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Quy định về Công nhận ở nước ngoài (GR-05)

Sổ tay chất lượng AOSC

Quy định về thử nghiệm thành thạo (GR-15)

Quy định về liên kết chuẩn đo lường (GR-14)

Quy định công nhận AOSC (GR-01)

Quy định về sử dụng logo và dấu hiệu công nhận (GR-02)

Quy định về độ không đảm bảo đo đối với phòng thử nghiệm (GR-13)

Quy định về độ không đảm bảo đo đối với phòng hiệu chuẩn (GR-12)

GP-06 Quy trình giải quyết khiếu nại, yêu cầu xem xét lại

334

KHÁCH HÀNG

9

TÀI LIỆU

Văn phòng AOSC

..xem tiếp

VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG (AOSC)